Më 22 dhe 28 mars 2018, mësimdhënëset Gordana Tomeska dhe Suzana Vejseli realizuan aktivitetet jashtëmësimore në kuadër të Eko-sekcionit.

Qëllimet e aktiviteteve jashtëmësimore ishin:
– nxitja e bashkëpunimit të suksesshëm reciprok në grup dhe në tandem;
– kultivimi i një klime pozitive socio-emocionale në grup;
– inkurajimi i nxënësve për komunikim joverbal në një mjedis dygjuhësor;
– përforcimi i vetëbesimit të nxënësve;
– promovimi i origjinalitetit, krijimtarisë së fëmijëve;
– zhvillimi i një qëndrimi të përgjegjshëm dhe aktiv ndaj detyrave të grupit;
– inkurajimin e nxënësve që të monitorojnë në mënyrë të pavarur ndryshimet në natyrë, si dhe regjistrimin e tyre të kujdesshëm në pikture;
– zgjerimi i përvojës së fëmijëve për ngjarjet në natyrë, si dhe perceptimi i ndërlidhjes së tyre.

Gjatë aktiviteteve, nxënësit së bashku punuan dekorime pranverore.