Më 30 dhe 31 maj 2018, mësimdhënëset Gabriela Merdzanoska dhe Nahigian Snopce së bashku me nxënëait e përfshirë në modelin Nansen për arsimin interkulturor shënuan përfundimin e suksesshëm të aktiviteteve jashtëmësimore inerkulturore për vitin shkollor 2017/18. Me atë rast, nxënave iu ndanë diploma për pjesëmarrje në aktivitetet e parashikuara në programet për aktivitete ndërkulturorе të QDN Shkup.