На 20. април 2018 година, наставничките Фатмире Махмуди и Мирјана Невенова ја реализираа активноста „Сонце и вода“ како дел од месечната тема „Денови на екологијата“.

“Учениците поделени во две групи работат 4 активности. Првата група пишува реченици за важноста на сонцето за живиот свет, додека втората група за важноста на водата. Речениците ги пишуваат на двата јазици (албански и македонски јазик). Секоја група ги чита и ги лепи во истакнатите слики на табла“. Ф. Махмуди и М. Невенова.