На 6. и 12. април 2018 година наставничките Тодорка Крајческа и Сеиде Незири ја реализираа активноста „Мачорот во чизми“. Цели на активноста беа:

  • Учениците меѓусебно да се почитуваат, помагаат и соработуваат;
  • Да се развива чувството на радост и задоволство при реализацијата на воннаствните игри;
  • Развивање на навика за активно слу­шање и почитување на соговорниците;
  • Проширување на активниот речник кај децата на двата јазика (македонски и албански);
  • Надминување на одредени сте­ре­отипи и предрасуди поврзани со некои животни и нивни особини;
  • Поттикнување на интересот кај де­цата за имитирање и не­вер­бал­но изразување;
  • Продлабочување на љубов и гриж­лив однос кон животинскиот свет.

“Во главниот дел на активноска учениците работат во три групи.
1 група: Приказна во круг. Со вртење околу хамерот секое дете да напише или нацрта од нешто од приказната (повеќе пати).
2 група: Изработка на ликови од басната на шпатули: мачорот, синот, кралот, принцезата, волшебникот (лавот, глушецот)
3 група: Боенки мачорот во чизми.
Се изведува драматизација со маските од страна на доброволци ученици. Секој зборува на мајчин јазик“. Т. Крајческа и С. Незири.