ВЛИЈАНИЕТО НА НАНСЕН МОДЕЛОТ ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ГОСТИВАР, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Англиски јазик: PS-Goce-Delcev-Gostivar-Evaluation-Report-EN.pdf
Македонски јазик: PS-Goce-Delchev-Gostivar-Evaluation-report-MK.pdf
Албански јазик: PS-Goce-Delchev-Gostivar-Evaluation-report-ALB.pdf